Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Algemeen

Onder "Geodox" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan Geodox V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Nuenen, Nederland, en statutair gevestigd te Nuenen, op het adres: Helsestraat 1 5674 BA Nuenen, tel.nr: +31407870738, emailadres info@geodox.nl. Geodox is ingeschreven onder de naam Geodox V.O.F. in het Handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 51677563, BTW-nummer NL8501.23.549.B01.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Geodox als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Geodox zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Geodox heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Geodox en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Levertijden

Bij elk product, vindt u de voorraad status. Als een product op voorraad is, dan staat er 'in voorraad'.
Wacht een product op een levering, dan staat erbij wat de verwachtte levertijd is.
Ook zijn er producten die nog gepersonaliseerd moeten worden (bijvoorbeeld graveren, stempels of kleding met naam)
De gehele bestelling wordt verstuurd zodra alle producten beschikbaar zijn.

Leveringen van enveloppen in Nederland is meestal de volgende werkdag of op zaterdag. In België is dat meestal 2-4 werkdagen.

Pakketten worden in Nederland, België en Duitsland meestal de volgende werkdag of op zaterdag geleverd.
Bij pakketten krijgt u altijd van ons tracking informatie van uw pakket zodat u deze kunt volgen.

Geodox hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Geodox is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, Faktuur

Bestellingen worden geleverd via PostNL of DPD.

Geodox bevestigt uw bestelling per e-mail aan door u opgegeven e-mail adres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. De faktuur wordt per email en bij de goederen meegeleverd.

Alle prijzen zijn inclusief BTW voor EU leveringen en zonder BTW voor leveringen buiten de Europese Gemeenschap.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Geodox gaat er van uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is.

Betalingsmethoden

Er zijn diverse mogelijkheden van betaling waaronder iDeal, MisterCash/Bancontact, Paypal, Credit card en handmatige overmaking. De methode kunt u zelf kiezen tijdens het afreken proces van de bestelling op onze website.

Gebruik van logo's op geocoins en stempels

Indien u gebruik maakt van een eigen logo op een geocoin of stempel, bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat er toestemming geregeld is voor het gebruik van het betreffende logo.
De klant zal de verkoper vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens het gebruik van het aangeleverde materiaal.
Eventuele juridische kosten als gevolg van een door de klant aangeleverd logo of tekst, zal op de klant verhaald worden.

Gebruik van (decall) stickers

De sticker moet 3 maanden na aankoop aangebracht worden.
Geodox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen voor, tijdens en na het aanbrengen van een sticker. Ook beschadigingen die optreden bij het verwijderen van de sticker zijn voor eigen risico.

Afkoelingsperiode - retouren (herrroepingsrecht) voor consumenten

Als consument / eindgebruiker heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Stuurt u de gehele bestelling retour, dan krijgt u het volledige orderbedrag. Bij het gedeeltelijke retourneren van uw bestelling worden de retour gestuurde producten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@geodox.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

De kosten voor de terugzending worden niet vergoed. 
Zorg voor een correcte terugzending met traceer code. Zodra wij de zending retour ontvangen hebben zullen we deze controleren en u informeren over de terugbetaling.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking heb je geen recht meer op het volledige aankoopbedrag. Ga je dus verder dan noodzakelijke beoordeling, dan krijg je van ons een deelvergoeding.

Herroepingsrecht voor zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over de producten, neem dan contact met ons op.

 

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Gepersonaliseerde produkten (waaronder gegraveerde produkten, stempels en kleding met persoonlijke informatie) en via email verstuurde licenties zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Software (waaronder digitale kaarten) in gesealde verpakkingen kunnen alleen in ongeopende verpakking geretourneerd worden.

Modelformulier Herroepingsrecht

---------------------------------------
Herroepingsrecht formulier
Als u de overeenkomst wilt herroepen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en aan ons opsturen.

Aan
Geodox V.O.F. 
Helsestraat 1
5674 BA Nuenen
Nederland
E-Mail: info@geodox.nl
tel.nr: +31407870738

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
..............................................................................
..............................................................................
(Namen van de produkten, eventueel met bestelnummer en prijs)

Besteld op:
............................. (Datum)
Ontvangen op:
............................. (Datum)


Naam en adres consument(en)
...............................................................
...............................................................

……………………………. (Datum)
....................................................
Handtekening klant
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
---------------------------------------

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten

Uiteraard neemt Geodox elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

Op alle geleverde producten via Geodox gelden dezelfde garantietermijnen van 24 maanden als voor de producten welke gekocht zijn in de Geodox vestiging in Nuenen.

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop van het product (de factuurdatum). Bewaar uw aankoopbewijs goed. Een reparatie kan namelijk niet onder garantie worden uitgevoerd als het originele aankoopbewijs niet aanwezig is.
Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product slijten en dus moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld batterijen, naalden en snaren van platenspelers, opzetstukjes van tandenborstels, stofzuigerzakken etc...

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Geodox daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 21 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email (info@geodox.nl) en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Geodox stelt een prettige relatie met onze klanten op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail (info@geodox.nl) of schriftelijk per post. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Geodox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Recycling

U heeft een nieuw product bij een van de shop van Geodox gekocht. U kunt uw oude apparaat natuurlijk gratis inleveren bij de lokale milieustraat maar u kunt het ook gratis aan ons retourneren.
Voorwaarden:

  • Het oude apparaat werkt op netstroom of batterijen.
  • Verpak het apparaat in een stevige, dichte doos of stevige afgesloten zak.
  • Het apparaat is schoon en leeg; het bevat geen vloeistoffen en/of vetten.
  • Losse onderdelen zijn goed vastgezet en ingepakt in dezelfde doos of zak.
  • Het pakket is niet groter dan 175 cm x 78 cm x 58 cm en niet zwaarder dan 30 kilo.
  • Neem contact met ons op voor een recycling retour label
  • Plak de verkregen recycling retour label op de doos
  • Geef de doos af bij een pakket station bij u in de buurt. 

Duitsland VerpackG: 
LUCID : DE2657722034775-V
Verpackungslizenz für Verkaufsverpackungen beim Dualen System Interseroh, Vertragsnr.: 13189

Achteraf betalen via Billink (only for delivery in the Netherlands)
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. De kosten voor deze betaalmethode zijn € 0,95 
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die de klant in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Het ODR-platform

Informatie over Online Dispute Resolution: De Europese Commissie heeft een internet platform voor online geschillenbeslechting (zogenaamde "ODR-platform".) implementeren. Het ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen. het ODR-platform zal toegankelijk worden via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr